Anbefaler oppdatering av skogbruksplaner

Eirik Anders Nygaard (regionsjef Våler) og
Sverre Holm (regionsjef Elverum)

En skogbruksplan er ikke bare et godt verktøy for skogeieren. Det er også et godt verktøy og hjelpemiddel for entreprenører og skogeierorganisasjoner som skal bistå skogeier med forvaltning av skogen. Skogbruksplanene som nå skal utarbeides er i hovedsak i Glommens område, Region Midt (Elverum) og Region Solør (Våler).

Sverre Holm er regionsjef i Region Midt, og Eirik Anders Nygaard er regionsjef i Region Solør.
– Skogeierne har tilsynelatende ganske forskjellige behov, sier Eirik. Noe som gjenspeiler seg i produktet de bestiller. Mange har allerede god oversikt, mens andre MENER at de har god oversikt. Noen har allerede skogbruksplaner som de kan følge/oppdatere i digitale verktøy, mens andre er på papirnivå der ting ligger samlet i en ringperm.

– Det er viktig å huske på at en oppdatering av skogbruksplanen også vil være nyttig for eiendommer der det «ikke har skjedd noe» siden sist, påpeker Sverre. Han forklarer: Siste runde med oppdatering av skogbruksplaner i området var i 2006. Det er godt og vel 10 år siden nå, og skogen vokser hele tiden. For å sette dette i perspektiv, så utgjør 10 år faktisk 10% av omløpstiden i skogen herover. Det betyr at det nå antakelig er behov for tiltak i bestand som ikke hadde dette behovet i 2006.

Det er flere ting som taler for at man bør oppdatere skogbruksplanene nå. Det foreligger en «fersk» laserregistrering av skogen i området fra 2016, som gir et godt grunnlag for takstarbeidet. I og med dette grunnlaget allerede finnes vil planen for en enkelte skogeier bli relativt billig.
– Mangler du en komplett oversikt over skogen din er billigste og beste mulighet å henge seg på nå, sier Sverre. Resultatet av arbeidet vil bli digitalisert, uansett hvilket nivå den enkelte skogbruksplan har ligget på tidligere.
– Oppdaterte data vil være en stor fordel for eksempel med tanke på generasjonsskifte og/eller eiedomsoverdragelse, sier Eirik.
Regionsjefene fra Glommen påpeker også at det i begge områder finnes skog hvor grensene faktisk ikke er riktig avmerket i dagens kartgrunnlag. De oppfordrer grunneierne i området til å benytte anledningen nå for å få kart og terreng til å stemme sammen.

Eirik skyter inn:
– En annen utfordring er at noen skogeiere fortsatt mangler registrering av MiS-figurer (Miljøregistrering i skog). Skogeiere er pålagt å ha kontroll på dette for egen skog. Miljøregistreringen tar for seg viktige biotoper for biologisk mangfold, samt kulturminner i skog.
– Hvis du ikke har gjennomført MIS-registrering på din eiendom, har vi faktisk ikke lov til å kjøpe tømmer av deg, sier Sverre. Derfor ser vi i Glommen meget lyst på at de nye planene også vil være 100% oppdatert med tanke på MiS-figurene, og hvilke hensyn vi må ta med tanke på disse videre.

Digital taksering og laserregistrering av skogen gir noen muligheter for framtida som vi kanskje ikke vet noe om i dag. I og med at det digitale grunnlaget er så omfattende kan det godt være at skogbruksplanene som utarbeides nå vil være nyttige på andre måter enn hva vi tradisjonelt har tatt høyde for i en skogbruksplan. Blant annet kan man få ut spesielle kart og oversikter som ikke har vært mulig tidligere.
– Husk å markere på bestillingsskjema at vi i Glommen skal ha tilgang til dataene på vegne av skogeier, sier Sverre. På den måten er vi sikret at Glommen Skog vil være en god rådgiver og støttespiller videre.

Ønsker du å bestille ny skogbruksplan?

Last ned bestillingsskjema som PDF

Søknad om statsstøtte må også fylles ut:

Last ned søknadsskjema LDIR

Skjemaene skal sendes til Mjøsen Skog.